تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

statistician for hire

روشهای معادلات ساختاری و اختلاف بین این روشها در تحلیل تحقیقات و فصل 4 پایان نامه

معادلات ساختاری
یك تكنیك تحلیل آماری چند متغیره به حساب می آید كه در آن تحلیل عاملی و رگرسیون با هم به صورت تركیبی به كار می رود. این تكنیك به كمك متغیرهای آشكار متغیرهای پنهان یا روابط و تاثیرات بین متغیرها را بررسی می كند.
معادلات ساختاری دارای روشهای فراوانی است ولی دو روشCB-SEM و PLS-SEM به عنوان دو روش پركاربرد معادلات ساختاری شناخته شده اند. روش كواریانس محور معادلات ساختاری یا همان CB-SEM حالت پارامتریك دارد و تا اوایل دهه ١٩٩٠ روش قالب فصل ٤ تحقیقات دانشگاهی بود ولی روش كمترین مربعات جزیی معادلات ساختاری یا همان PLS-SEM در اوایل دهه ١٩٩٠ به عنوان روش مكمل وارد فصل ٤ تحقیقات دانشگاهی شد كه كماكان حالت ناپارامتریك داشت و چون PLS-SEM دارای حالت ناپارامتریك است شرایطی چون نرمالیتی توزیع داده ها و تعداد مشاهدات بالاتر از ٢٠٠ مشاهده را ندارد هر چند كه نرمال بودن توزیع داده ها و تعداد مشاهدات بیشتر به دقت و توان آماری بالاتر PLS-SEM منجر خواهد شد. لازم به ذكر است كه تشخیص این مساله كه ما از كدام روش در تحقیق یا پایان نامه خود استفاده كنیم به هدف و چگونگی تحقیق ما مربوط می شود كه توسط یك آماریست قابل تشخیص است همچنین این بیان مطرح است كه CB-SEM برای تحقیقاتی به كار می رود كه محقق به دنبال تایید یا رد نظریات موجود است در حالی كه PLS-SEM در تحقیقاتی با ماهیت اكتشافی به كار گرفته می شود، ضمن اینكه همچون هر آزمون ناپارامتریك دیگری زمانی كه داده های شما حالت توزیع نرمال را نداشت می توانید از PLS-SEM بهره ببرید.

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691