تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

statistician for hire

فصل 4 پایان نامه

در عرف بین المللی تا حدود زیادی فصل چهارم هر پایان نامه ای به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده توسط محقق اختصاص دارد و معمولا شامل یك مقدمه، بخش تحلیل توصیفی داده ها و بخش تحلیل استنباطی داده ها می باشد. در مقدمه معمولا از اهمیت فصل چهارم و اینكه از چه نرم افزاری برای تجزیه تحلیل آماری استفاده شده است صحبت می شود و ممكن است بنا به نظر محقق شامل گریزی به مطالب و مباحث مطرح شده در دیگر فصول پایان نامه - فصل ١ تا ٣ - نیز باشد و اما در بخش تحلیل توصیفی فصل چهارم، محقق به توصیف داده ها و اطلاعات گردآوری شده خود به كمك جداول و نمودارهای آماری می پردازد و از یك سری شاخص های توصیف داده ها چون فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین، واریانس، میانه و ... برای توصیف علمی داده ها و اطلاعات خود استفاده می كند.

بخش بعدی كه تحلیل استنباطی پایان نامه است به بررسی فرضیات تحقیق می پردازد، در تحلیل استنباطی پایان نامه متناسب با نوع تحقیق، نوع داده ها و چگونگی فرضیات از فنون آماری مختلف استفاده می شود و همچنین متناسب با فن انتخاب شده بهترین نرم افزار آماری نیز انتخاب می شود. بهترین نرم افزار آماری در اینجا نرم افزاری است كه به اصطلاح بالاترین توان آماریStatistical Power را داشته باشد و در تعریف توان آماری باید گفت: توان آماری در اینجا دقت محاسباتی و سهولت تحلیل آماری است. در ادامه و در نمودارهای ذیل نخست پركاربردترین نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه های دانشگاهی ایالات متحده در طول ده سال و در نمودار بعدی پركاربردترین روش آماری مورد استفاده بیان شده است.

از آنجا كه از محققین رشته های مختلف علمی این انتظار نمی رود به فنون، روشها و نرم افزارهای آماری آنچنان كه یك آماریستStatistician می تواند تسلط داشته باشند، تسلط داشته باشند - مخصوصا در حالتی كه فنون و نرم افزارهای پیچیده ای مورد نیاز است– محقق در تحلیل آماری داده ها و اطلاعات خود از یك آماریست كمك می گیرد و آماریست در این جا به عنوان مشاور و همیار محقق عمل خواهد كرد و به تبع نتیجه و دقت كار محقق افزایش خاصی پیدا خواهد كرد.

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691