تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

statistician for hire

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار ایویوز

در تصویر بالا فضای نرم افزاری ایویوز (Eviews) نمایان است. داده‌های وارد شده به نرم افزار به ترتیب مدل رگرسیونی تحقیق انتخاب و مورد تحلیل ساده اولیه قرار گرفته‌اند.
ما از فضای نرم افزاری ایویوز برای تحلیل اقتصاد سنجی در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و علوم وابسته استفاده می‌كنیم. ایویوز سه مدل خاص برای قبول داده به قرار مقطعی، سری زمانی و تركیبی دارد كه بر حسب نوع داده‌های ورودی مجموعه‌ای از تحلیل‌های آماری در این نرم افزار تعریف شده است ضمن اینكه تحلیل‌های خاص دیگر را نیز می‌توان به صورت افزونه یا پلاگین (add-ins) از وبسایت اصلی ایویوز دانلود و اضافه كرد.

statistician for hire


دایره و توان تحلیل آماری در ایویوز

دایره و توان تحلیل آماری در نرم افزار ایویوز كاملاً توسعه یافته و در سطح بالایی است به طوری كه ایویوز توان تحلیل انواع رگرسیون، همبستگی، آزمونهای در پایه t، آزمونهای در پایه f و غیره را دارد، همچنین به بهترین صورت ممكن می‌توان زیباترین نمایش نموداری داده‌ها و باقیمانده‌های تحلیل رگرسون (resid) را نیز داشت.

statistician for hireبهترین تحلیل های اقتصاد سنجی در ایویوز

هر چند اکثر نرم افزارهای آماری توان انجام خیل وسیعی از تحلیل‌های آماری را دارند ولی انجام برخی از تحلیل‌ها در برخی از نرم افزارها مطلوبتر چه از لحاظ راحتی کار و چه از لحاظ زیبایی و لاکچری بودن است. در ذیل لیست آزمون‌ها و تحلیلهایی که در فضای نرم افزاری ایویوز می‌توان به بهترین صورت انجام داد ارائه شده است:
1- تحلیل در ساختار pool
2- تحلیل در ساختار panel
3- تحلیل فروض كلاسیك رگرسیون همچون شناسایی ناهمسانی واریانس، شناسایی مقدار وقفه‌ها، شناسایی خودهمبستگی، كشف خود همبستگی سریالی، آزمون دوربین – واتسون، آزمون ضرایب لاگرانژ (براش گادفری یا گودفری)، بررسی توزیع نرمال داده‌ها و جملات اخلال، اندازه گیری شدت همخطی، شناسایی شكل غلط یك مدل با آزمون reset و آزمونهای ثبات ساختاری یا ثبات پارامترها (آزمون چاو، آزمون qlr، آزمون پسماندهای بازگشتی)
4- تحلیل پایایی اكید و غیر اكید
5- تحلیل arma
6- آزمون ریشه واحد
7- آزمون هم انباشتگی
8- آزمون فیلیپس پرون (pp)
9- آزمونهای دیكی – فولر (عادی و تعمین یافته)
10- تحلیل مدل لوجیت
11- تحلیل مدل پروبیت
12- رگرسیون كوانتیل یا رگرسیون چندكها
13- رگرسیون فاما – مك بث
14- رگرسیون غلطان
15- آزمون ونگ (١٩٨٩)
16- آزمون میشكین (١٩٨٣)
17- انجام رگرسیون تصادفی یا خود راه انداز (bootstrap)
18- آزمون z كرامر

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691