تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ایتحلیل آماری با نرم افزار Matlab

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691