تماس با آماریست
امكان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای

تحلیل آماری با نرم افزار Amos

تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه‌ای
محمد اسکندری

09182017691