نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

خط شناسي

خط و خط شناسي در نسخ خطي و اسناد

نوع خط و نگارش يكي ديگر از عناصر اصلي در كارشناسي نسخ‌خطي و انواع سندهاي تاريخي است و فهرست‌نگار نسخ خطي و اسناد بايد به اين مورد اشاره كند. خطوط مختلفي در نگارش زبان فارسي و عربي در نسخ‌خطي و اسناد متداول بوده است و مضاف بر اين در زمانهاي مختلف نوعي سبك خاص هر چند بسيار ريز و كوچك در نوع نگارش‌هاي خطوط مختلف قابل تشخيص است كه خود اين مساله كليدي خواهد شد در دستان فهرست‌نويس و سندشناس به منظور كشف اسناد و نسخه‌هاي جعلي از اصلي، شما فرض كنيد با نسخه يا سندي برخورد كرديد كه تاريخ خيلي قديم مربوط به قرن چهارم دارد (تاريخ كتابت نسخه قرن ٤ هجري قمري باشد) خيلي ساده با بررسي ريزه كاريهاي نگارشي مربوط به قرن چهارم مي‌توان كشف كرد كه آيا نسخه يا سند مورد نظر اصلي است يا حالت جعلي دارد. بنده بررسي خط و خوشنويسي و ريزه‌كاريهاي نگارشي در اسناد و نسخ خطي را در محضر اساتید بزرگواري چون استاد قليچخاني و خانيپور فرا گرفتم و سالهاست به كشف ريزه‌كاريهاي نگارشي اسناد و نسخ‌خطي مربوط به زمانهاي مختلف پرداختم و به جرأت مي‌توان گفت يك نسخه يا سند تاريخي هر چند در يك مورد از اين ريزه‌كاريهاي نگارشي مربوط به زماني غير از زمان خودش باشد، احتمال قوي ما با يك مورد جعلي رو به رو هستيم.

به منظور اطلاعات بیشتر در وبسایت جستجو کنید و یا
فایل اطلاعات تکمیلی من در فرمت PDF را دانلود کنید.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام