نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی

هزينه انجام فهرست نويسي نسخ خطي و اسناد تاريخي

با توجه به صفحه چگونگی انجام خدمت فهرست نويسي نسخ خطي و اسناد تاريخي كه توضيح داده شد هزينه انجام پروژه فهرست نويسي نسخ خطي و اسناد تاريخي به صورت توافقي با مالك يا مديران كتابخانه بر اساس تعداد نسخ خطي يا اسناد مشخص مي‌شود.