نسخه شناس و فهرست نویس نسخ خطی و اسناد تاریخی
قبول انجام فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی


دو شرط قابل توجه در ارائه خدمات فهرست نويسي نسخ خطي و اسناد

نخست

نسخ خطي و اسناد ارائه شده به منظور فهرست نويسي در حد امكان فهم مطالب مندرج از سلامت فيزيكي برخوردار باشند.

بعد

قرارداد انجام خدمات فهرست نويسي نسخ خطي و اسناد تاريخي در اين وبسايت به صورت مستقيم با كتابخانه يا مالكين نسخ خطي و اسناد تاريخي تنظيم گردد و به صورت واسطه‌اي نباشد.

تماس مستقیم و خصوصی با نسخه‌شناس حرفه‌ای
تماس با واتساپ+تماس با تلگرام