تماس با آماریست

تحلیل آماری

روشهای معادلات ساختاری و اختلاف بین این روشها در تحلیل تحقیقات و فصل 4 پایان نامه

معادلات ساختاری
يك تكنيك تحليل آماري چند متغيره به حساب مي آيد كه در آن تحليل عاملي و رگرسيون با هم به صورت تركيبي به كار مي رود. اين تكنيك به كمك متغيرهاي آشكار متغيرهاي پنهان يا روابط و تاثيرات بين متغيرها را بررسي مي كند.
معادلات ساختاري داراي روشهاي فراواني است ولي دو روشCB-SEM و PLS-SEM به عنوان دو روش پركاربرد معادلات ساختاري شناخته شده اند. روش كواريانس محور معادلات ساختاري يا همان CB-SEM حالت پارامتريك دارد و تا اوايل دهه ١٩٩٠ روش قالب فصل ٤ تحقيقات دانشگاهي بود ولي روش كمترين مربعات جزيي معادلات ساختاري يا همان PLS-SEM در اوايل دهه ١٩٩٠ به عنوان روش مكمل وارد فصل ٤ تحقيقات دانشگاهي شد كه كماكان حالت ناپارامتريك داشت و چون PLS-SEM داراي حالت ناپارامتريك است شرايطي چون نرماليتي توزيع داده ها و تعداد مشاهدات بالاتر از ٢٠٠ مشاهده را ندارد هر چند كه نرمال بودن توزيع داده ها و تعداد مشاهدات بيشتر به دقت و توان آماري بالاتر PLS-SEM منجر خواهد شد. لازم به ذكر است كه تشخيص اين مساله كه ما از كدام روش در تحقيق يا پايان نامه خود استفاده كنيم به هدف و چگونگي تحقيق ما مربوط مي شود كه توسط يك آماريست قابل تشخيص است همچنين اين بيان مطرح است كه CB-SEM براي تحقيقاتي به كار مي رود كه محقق به دنبال تاييد يا رد نظريات موجود است در حالي كه PLS-SEM در تحقيقاتي با ماهيت اكتشافي به كار گرفته مي شود، ضمن اينكه همچون هر آزمون ناپارامتريك ديگري زماني كه داده هاي شما حالت توزيع نرمال را نداشت مي توانيد از PLS-SEM بهره ببريد.

کانال های آموزشی

کانال های ارتباطی