تماس با آماریست

تحلیل آماری فصل 4 رساله

فصل 4 پایان نامه

در عرف بين المللي تا حدود زيادي فصل چهارم هر پايان نامه اي به تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات گردآوري شده توسط محقق اختصاص دارد و معمولا شامل يك مقدمه، بخش تحليل توصيفي داده ها و بخش تحليل استنباطي داده ها مي باشد. در مقدمه معمولا از اهميت فصل چهارم و اينكه از چه نرم افزاري براي تجزيه تحليل آماري استفاده شده است صحبت مي شود و ممكن است بنا به نظر محقق شامل گريزي به مطالب و مباحث مطرح شده در ديگر فصول پايان نامه - فصل ١ تا ٣ - نيز باشد و اما در بخش تحليل توصيفي فصل چهارم، محقق به توصيف داده ها و اطلاعات گردآوري شده خود به كمك جداول و نمودارهاي آماري مي پردازد و از يك سري شاخص هاي توصيف داده ها چون فراواني، درصد، درصد تجمعي، ميانگين، واريانس، ميانه و ... براي توصيف علمي داده ها و اطلاعات خود استفاده مي كند.

بخش بعدي كه تحليل استنباطي پايان نامه است به بررسي فرضيات تحقيق مي پردازد، در تحليل استنباطي پايان نامه متناسب با نوع تحقيق، نوع داده ها و چگونگي فرضيات از فنون آماري مختلف استفاده مي شود و همچنين متناسب با فن انتخاب شده بهترين نرم افزار آماري نيز انتخاب مي شود. بهترين نرم افزار آماري در اينجا نرم افزاري است كه به اصطلاح بالاترين توان آماريStatistical Power را داشته باشد و در تعريف توان آماري بايد گفت: توان آماري در اينجا دقت محاسباتي و سهولت تحليل آماري است. در ادامه و در نمودارهاي ذيل نخست پركاربردترين نرم افزارهاي تحليل آماري پايان نامه هاي دانشگاهي ايالات متحده در طول ده سال و در نمودار بعدي پركاربردترين روش آماري مورد استفاده بيان شده است.

از آنجا كه از محققين رشته هاي مختلف علمي اين انتظار نمي رود به فنون، روشها و نرم افزارهاي آماري آنچنان كه يك آماريستStatistician مي تواند تسلط داشته باشند، تسلط داشته باشند - مخصوصا در حالتي كه فنون و نرم افزارهاي پيچيده اي مورد نياز است– محقق در تحليل آماري داده ها و اطلاعات خود از يك آماريست كمك مي گيرد و آماريست در اين جا به عنوان مشاور و هميار محقق عمل خواهد كرد و به تبع نتيجه و دقت كار محقق افزايش خاصي پيدا خواهد كرد.

کانال های آموزشی

کانال های ارتباطی